Bachu ar

Bysgota

yn Llyn Llandegfedd

Mae mynediad i Lyn Llys-y-Frân am ddim

Gan Dŵr Cymru

Pysgota yn Llyn Llandegfedd


Mae’r amodau’n rhagorol i bysgota o’r lan ac o gwch.

Rydyn ni’n stocio’r llyn â brithyll seithliw yn rheolaidd, a gallwch ddal brithyll brown brodorol hefyd. Caniateir pysgota â gwialen ac ag abwyd pwysau o’r ardaloedd pysgota ar y lan, a physgota â phlu yn unig o gychod.

Dilynwch y dolenni isod neu sgroliwch i lawr i gael rhagor o wybodaeth am bysgota yn Llyn Llandegfedd.

Ble i Bysgota


Mae ble i bysgota’n dibynnu’n helaeth ar gyfeiriad a chryfder y gwynt. Mae llawer o’n pysgotwyr o’r lan yn ffafrio’r lan ddwyreiniol a bae Bill Smith oherwydd yr amrywiaeth o ddyfnderau ac am eu bod yn gymharol hawdd eu cyrraedd. Mae’n well gan eraill y lan ogleddol mwy tawel a bas.

Mae’r pysgod brodorol yn tueddu i fwydo gyda’r gwynt ac maen nhw’n aml yn mewn heigiau yn y mannau mwy cysgodol gan fwydo ar y pryfed sy’n cael eu chwythu i’r dŵr o’r coed cyfagos. Mae’r rhai sy’n pysgota o gychod yn dueddol o ffafrio ardaloedd tebyg, ond mae’r drifftiau ar hyd glan y dwyrain neu’r gogledd yn gynhyrchiol fel rheol. Un drifft poblogaidd yw’r un o lan y gogledd i bwynt Pettingale (neu i’r gwrthwyneb yn dibynnu ar y gwynt) y naill ochr a’r llall i’r cewyll pysgod.

Os oes unrhyw amheuaeth, gofynnwch i’r Gofalwyr ymhle mae pysgod wedi cael eu dal yn ddiweddar, byddan nhw’n hapus i’ch cyfeirio i’r lle gorau. Mater i chi yw dewis a ydych am ddilyn eu cyngor neu dewis pysgota mewn man arall.

Mathau o Bysgota


Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ym mryniau prydferth de Cymru. Mae’r Llyn yn cael ei stocio ar gyfer pysgotwyr a gellir pysgota o’r lan neu o gwch am frithyll seithliw a brithyll brown. Mae’r Llyn yn caniatáu ar gyfer amrywiaeth o ddulliau o Bysgota Brithyll sy’n amrywio o bysgota hwylus ag abwyd ar hyd y Lan Ddwyreiniol i bysgota mwy ymestynnol â phlu lle gall y pysgotwyr lech-hela’r brithyll gan ddefnyddio amrywiaeth o lithiau, nymffod a phlu sych.

Yn ogystal â brithyll seithliw a nifer fechan o frithyll llwyd gwyllt, mae’r gronfa’n gartref i nifer fawr o bysgod breision sy’n cynnwys merfogiaid, rhufellod, brwyniaid, llysywod a phenhwyaid. Mae’r gronfa’n adnabyddus am ei benhwyaid mawr a Llandegfedd sy’n dal y record am Benhwyad mwyaf Prydain – sef 46lb 13oz!

Mae pysgota bras ar gael trwy gydol y tymor pysgota o’r holl ardaloedd pysgota arferol o’r lan, ond mae pysgota am Benhwyaid yn gyfyngiedig i ‘sesiynau penhwyaid’ penodol a gaiff eu hysbysebu cyn dechrau’r tymor er mwyn caniatáu i’r pysgotwyr ymgeisio am hawlenni. Mae tocynnau tymor i bsysgota am benhwyaid yn rhedeg o Fawrth i Fenehfin ac o Fedi i Hydref.

Caniateir pysgota â gwialen ac ag abwyd pwysau o’r ardaloedd pysgota ar y lan, a physgota â phlu yn unig o gychod.

Pysgota ag Abwyd

Mae Llyn Llandegfedd yn agored am bysgota ag abwyd â phwysau ar hyd y Lan Ddwyreiniol ac ym Mae Bill Smith trwy gydol y tymor. Codir yr un pris am hawlenni ag ar gyfer pysgota â phlu, ond ni fydd hawlenni dal a rhyddhau ar gael ar gyfer pysgota ag abwyd.

Pysgota bras

Mae pysgota bras yn gallu bod yn gynhyrchiol ar adegau ac mae’n debycach i bysgota yn null lleoliad naturiol yn Iwerddon na lleoliad yng Nghymru! Mae heigiau mawr o rufellod/merfogiaid hybrid a merfogiaid yn denu pysgotwyr o bob rhan o’r DU sy’n chwilio am bysgota o’r math yma. Mae yna rufellod a draenogiaid hefyd. Mae poblogrwydd lleoliadau naturiol ar gynnydd yn y byd pysgota bras, ac rydyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn y dull yma yn Llandegfedd.

Ymysg y dulliau a ddefnyddir yn aml i dargedu’r heigiau mawr mae pysgota â bwydwr a phwysau llithro amrediad hir. Mae Llandegfedd eisoes wedi dangos ei botensial ar gyfer pysgota bras ag ambell un wedi dal dros 300 pwys o ferfogiaid a 50 pwys o’r pysgod hybrid. Mae hi’n lleoliad mawr ac yn yr un modd ag unrhyw leoliad pysgota bras, mae’n werth dilyn cyfeiriad y gwynt am fod pysgod yn gallu dod i mewn yn agos at y lan i chwilio am fwyd mewn dyfroedd lliw. Argymhellir dod â berfa/troli i gludo’ch offer am ei bod hi’n bosibl y bydd angen cerdded yn bell er mwyn pysgota’r mannau gorau.

Hawlenni Pysgota


Gallwch brynu hawlenni pysgota ar lein neu o’r Caffi Coffi Cyflym ar lawr isaf y Ganolfan Ymwelwyr.

Bydd angen Trwydded Pysgota â Gwialen ddilys ar unrhyw bysgotwyr dros 13 oed. Gallwch brynu trwydded bysgota ar-lein www.gov.uk/get-a-fishing-licence, yn eich Swyddfa Bost leol neu trwy ffonio Asiantaeth yr Amgylchedd ar 0344 800 5386

• HAWLENNI •

Amserau, Tymhorau a Hygyrchedd Pysgota


Cyfleusterau i Bobl Anabl

Mae’r toiledau yn y ganolfan ymwelwyr ac ym maes parcio’r gogledd yn hygyrch i bobl anabl. Mae cychod Hygyrch i Gadeiriau Olwyn ar gael i’w llogi. Cysylltwch â ni am fanylion ac argaeledd.

Tymhorau Pysgota

1 Maw – 31 Hyd (seithliw). 20 Maw – 17 Hyd (llwyd).

Amserau Pysgota Dyddiol

Pysgota o’r lan o 9.00am. Pysgota o gychod o 9.00am. Gall amserau cau amrywio’n dymhorol.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU