Bachu ar

Bysgota

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Pysgota yn Llyn Llandegfedd


Mae’r amodau’n rhagorol i bysgota o’r lan ac o gwch.

Rydyn ni’n stocio’r llyn â brithyll seithliw yn rheolaidd, a gallwch ddal brithyll brown brodorol hefyd. Caniateir pysgota â gwialen ac ag abwyd pwysau o’r ardaloedd pysgota ar y lan, a physgota â phlu yn unig o gychod.

Dilynwch y dolenni isod neu sgroliwch i lawr i gael rhagor o wybodaeth am bysgota yn Llyn Llandegfedd.

Ble i Bysgota


Mae ble i bysgota’n dibynnu’n helaeth ar gyfeiriad a chryfder y gwynt. Mae llawer o’n pysgotwyr o’r lan yn ffafrio’r lan ddwyreiniol a bae Bill Smith oherwydd yr amrywiaeth o ddyfnderau ac am eu bod yn gymharol hawdd eu cyrraedd. Mae’n well gan eraill y lan ogleddol mwy tawel a bas.

Mae’r pysgod brodorol yn tueddu i fwydo gyda’r gwynt ac maen nhw’n aml yn mewn heigiau yn y mannau mwy cysgodol gan fwydo ar y pryfed sy’n cael eu chwythu i’r dŵr o’r coed cyfagos. Mae’r rhai sy’n pysgota o gychod yn dueddol o ffafrio ardaloedd tebyg, ond mae’r drifftiau ar hyd glan y dwyrain neu’r gogledd yn gynhyrchiol fel rheol. Un drifft poblogaidd yw’r un o lan y gogledd i bwynt Pettingale (neu i’r gwrthwyneb yn dibynnu ar y gwynt) y naill ochr a’r llall i’r cewyll pysgod.

Os oes unrhyw amheuaeth, gofynnwch i’r Gofalwyr ymhle mae pysgod wedi cael eu dal yn ddiweddar, byddan nhw’n hapus i’ch cyfeirio i’r lle gorau. Mater i chi yw dewis a ydych am ddilyn eu cyngor neu dewis pysgota mewn man arall.

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ym mryniau prydferth de Cymru. Mae’r Llyn yn cael ei stocio ar gyfer pysgotwyr a gellir pysgota o’r lan neu o gwch am frithyll seithliw a brithyll brown. Mae’r Llyn yn caniatáu ar gyfer amrywiaeth o ddulliau o Bysgota Brithyll sy’n amrywio o bysgota hwylus ag abwyd ar hyd y Lan Ddwyreiniol i bysgota mwy ymestynnol â phlu lle gall y pysgotwyr lech-hela’r brithyll gan ddefnyddio amrywiaeth o lithiau, nymffod a phlu sych.

Yn ogystal â brithyll seithliw a nifer fechan o frithyll llwyd gwyllt, mae’r gronfa’n gartref i nifer fawr o bysgod breision sy’n cynnwys merfogiaid, rhufellod, brwyniaid, llysywod a phenhwyaid. Mae’r gronfa’n adnabyddus am ei benhwyaid mawr a Llandegfedd sy’n dal y record am Benhwyad mwyaf Prydain – sef 46lb 13oz!

Mae pysgota bras ar gael trwy gydol y tymor pysgota o’r holl ardaloedd pysgota (1 Mawrth – 31 Hydref) arferol o’r lan, ond mae pysgota am Benhwyaid yn gyfyngiedig i ‘sesiynau penhwyaid’ penodol a gaiff eu hysbysebu cyn dechrau’r tymor er mwyn caniatáu i’r pysgotwyr ymgeisio am hawlenni. Mae tocynnau tymor i bsysgota am benhwyaid yn rhedeg o Fawrth i Fenehfin ac o Fedi i Hydref.

Mathau o Bysgota

Pysgota ag Abwyd

Pysgota bras

Rheolau Pysgota

Hawlenni Pysgota


Gallwch brynu hawlenni pysgota ar lein neu o’r Caffi Coffi Cyflym ar lawr isaf y Ganolfan Ymwelwyr.

Bydd angen Trwydded Pysgota â Gwialen ddilys ar unrhyw bysgotwyr dros 13 oed. Gallwch brynu trwydded bysgota ar lein www.gov.uk/get-a-fishing-licence, yn eich Swyddfa Bost leol neu trwy ffonio Asiantaeth yr AMgylchedd ar 0344 800 5386

• HAWLENNI PYSGOTA •

Amserau, Tymhorau a Hygyrchedd Pysgota


Cyfleusterau i Bobl Anabl

Mae’r toiledau yn y ganolfan ymwelwyr ac ym maes parcio’r gogedd yn hygyrch i bobl anabl. Mae cychod Hygyrch i Gadeiriau Olwyn ar gael i’w llogi (anaddas i gadeiriau olwyn trydan). Cysylltwch â ni am fanylion ac argaeledd.

Tymhorau Pysgota

1 Maw – 31 Hyd (seithliw) 20 Maw – 17 Hyd (llwyd)

Amserau Pysgota Dyddiol

Pysgota o’r lan o 9.00am Pysgota o gychod o 9.00am Gall amserau cau amrywio’n dymhorol.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU