Polisi

Preifatrwydd

Llyn Llandegfedd

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

Hysbysiad Preifatrwydd Dŵr Cymru

Sut rydyn ni’n defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol (Ymwelwyr) (Ionawr 2021)

Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw hi i chi ein bod ni’n gofalu am eich Gwybodaeth Bersonol. Cael pobl i ymddiried ynom i wneud y peth iawn yw un o’n gwerthoedd craidd. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd yma’n esbonio sut rydyn ni’n casglu, yn defnyddio, yn rhannu ac yn amddiffyn eich Gwybodaeth Bersonol mewn ffordd sy’n parchu eich hawliau Diogelu Data ac yn cydymffurfio â chyfreithiau Diogelu Data’r DU (gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018).

 1. Amdanom ni

Cwmni dŵr a charthffosiaeth nid-er-elw yw Dŵr Cymru. Mae’n darparu cyflenwadau dŵr yfed o safon gyson uchel ar gyfer dros dair miliwn o bobl ac yn cludo dŵr gwastraff i ffwrdd gan ei drin a’i waredu mewn ffordd briodol yn ein hardal gyflenwi, sy’n cwmpasu’r rhan fwyaf o Gymru, a rhannau o Lannau Dyfrdwy a Sir Henffordd. Enw masnachol Dŵr Cymru Cyfyngedig yw Dŵr Cymru. At ddibenion cyfreithiau Diogelu Data, Dŵr Cymru Cyfyngedig yw’r Rheolydd Data (swyddfa gofrestredig Linea, Heol Fortran, Llaneirwg, Caerdydd CF3 0LT a rhif y cwmni 02366777).

Mae’r cwmni’n gweithredu 91 o gronfeydd dŵr sy’n amrywio o ran maint o 2 erw i 1,026 erw. Mae’r rhain yn cynnwys portffolio cenedlaethol o Atyniadau Ymwelwyr sef: Llyn Brenig, Cwm Elan, Llyn Llandegfedd, Llys-y-Frân a Chronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien (ar y gweill) o dan ei frand ‘Anturiaethau Dŵr Cymru’. Hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden yw’r rhain, a’u nod yw ailgysylltu pobl â’r dŵr a’r amgylchedd, wrth gynnal, amddiffyn a chyfoethogi gwerth ecolegol pob safle.

 • Sut i gysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein Hysbysiad Preifatrwydd, neu os oes unrhyw sylwadau neu safbwyntiau gennych am yr hysbysiad neu ein dulliau o ymdrin â’ch Gwybodaeth Bersonol:

E-bostiwch ein Swyddog Diogelu Data yn: DataProtectionOfficer@dwrcymru.com; neu

Ysgrifennwch at ein Swyddog Diogelu Data yn: Swyddog Diogelu Data, Dŵr Cymru Welsh Water, Linea, Heol Fortran, Llaneirwg, Caerdydd CF3 0LT.

Os hoffech ymarfer unrhyw un o’ch hawliau fel Testun Data (gweler isod am ragor o fanylion):

E-bostiwch ni yn: DataSubjectRightsRequests@dwrcymru.com; or

Ysgrifennwch atom yn: Gwasanaethau Cwsmeriaid, Y Tîm Ceisiadau Hawliau Testun Data, Dŵr Cymru Welsh Water,Linea, Fortran Road, St Mellons, Cardiff CF3 0LT.

Neu gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth trwy https://ico.org.uk/ neu ar 0303 123 1113 i ofyn am wybodaeth neu gyngor, neu i wneud cwyn.

 • Ein hawl gyfreithiol i brosesu eich Gwybodaeth Bersonol

Ni fyddwn yn prosesu eich Gwybodaeth Bersonol oni bai: bod gennym sail gyfreithiol i wneud hynny, bod prosesu’n angenrheidiol, yn rhesymol ac yn gymesur; ac yn gyson â’r ffordd rydym yn ei disgrifio yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn.

 • Y Wybodaeth Bersonol y byddwn ni’n ei chasglu amdanoch ac am beth y byddwn ni’n ei defnyddio

Yr unig ddata personol y byddwn ni’n ei gasglu gennych chi yw’r wybodaeth y dewiswch ei darparu.

Mae’r Wybodaeth Bersonol y gallwn ei chasglu gennych yn cynnwys:

 • Gwybodaeth am eich ymweliadau â’n gwefan a’i defnydd ohoni

Byddwn ni’n defnyddio’r Wybodaeth Bersonol yma i:

 • [CONFIRM WHAT YOU WILL BE USING DATA COLLECTED FROM VISITORS’ ACCESS TO THE WEBSITE FOR]

5. Cwcis

Rydyn ni’n defnyddio cwcis i fonitro a deall sut a phryd rydych chin defnyddio ac yn gwe-lywio ar ein gwefan; ac i gofio eich dewisiadau gwe rhwng ceisiadau ar dudalennau. Byddwn ni’n defnyddio’r cwcis parhaus i alluogi ein gwefan i’ch adnabod pan fyddwch chi’n ymweld.

I gael rhagor o fanylion am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut, gweler einPolisi Cwcis yma.

Adborth

Rydyn ni’n croesawu eich aborth am sut y gallwn wella ein gwasanaethau atyniadau ymwelwyr. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â Rheolwr Atyniad Ymwelwyr Llandegfedd llandegfedd@dwrcymru.com

6. Eich Hawliau Diogelu Data

Mae gennych rai hawliau penodol mewn perthynas â’ch Gwybodaeth Bersonol, a gallwch wneud gwahanol fathau o Geisiadau Hawliau Testun Data mewn perthynas â’r Wybodaeth Bersonol sydd gennym amdanoch chi. Hwyrach na fydd yr holl hawliau hyn yn berthnasol o dan yr holl amgylchiadau, ond byddwn ni’n sicrhau ein bod ni’n delio ag unrhyw gais sy’n dod i law mewn ffordd sy’n amddiffyn eich hawliau a’ch rhyddid, ac sy’n cydymffurfio â’r cyfreithiau Diogelu Data.

Os hoffech wneud Cais Hawliau Testun Data:

Email us at: DataSubjectRightsRequests@dwrcymru.com;

Ysgrifennwch atom yn: Gwasanaethau Cwsmeriaid, Y Tîm Ceisiadau Hawliau Testun Data, Dŵr Cymru Welsh Water,Linea, Fortran Road, St Mellons, Cardiff CF3 0LT; neu

Cliciwch yma i gael copi o’n ffurflen Gais Hawliau Testun Data.

Gall unrhyw unigolion y mae gennym wybodaeth amdanynt gyflwyno Cais Hawliau Testun Data. Gall trydydd parti wneud cais ar ran unigolyn (e.e. perthynas, ffrind, cyfreithiwr), ond bydd arnom angen cydsyniad yr unigolyn o dan sylw cyn y gallwn ddarparu unrhyw Wybodaeth Bersonol amdanynt i drydydd parti.

O dan amgylchiadau penodol, mae gennych yr hawl o dan y gyfraith:

 • I wneud cais i gyrchueich Gwybodaeth Bersonol (a elwir yn gyffredin yn “cais i gyrchu fel testun data”). Mae hyn yn eich galluogi i gael copi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch ac i ddilysu ein bod ni’n ei phrosesu’n unol â’r gyfraith;
 • Gwneud cais i gywiro’r Wybodaeth Bersonol sydd gennym amdanoch (a elwir hefyd yn “gywiriad”). Mae hyn yn eich galluogi i gywiro unrhyw wybodaeth anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch;
 • Gwneud cais i ddileueich Gwybodaeth Bersonol. Yn amodol ar rai telerau penodol, mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu neu dynnu Gwybodaeth Bersonol amdanoch yn ôl (e.e. lle nad oes angen eich Gwybodaeth Bersonol at y diben y cafodd ei chasglu mwyach, neu lle mae’r prosesu perthnasol yn anghyfreithlon). Mae gennych chi’r hawl hefyd i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich Gwybodaeth Bersonol yn ôl lle’r ydych wedi ymarfer eich hawl i wrthwynebu ei phrosesu ac nad oes unrhyw fudd gor-redol dilys i barhau i’w phrosesu (gweler isod);
 • Gwrthwynebu prosesu eich Gwybodaeth Bersonol lle’r ydyn ni’n dibynnu ar fuddiant dilys (neu fuddiannau trydydd parti), lle’r ydyn ni’n prosesu data personol am dasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth ymarfer awdurdod swyddogol a freiniwyd ynom a bod yna rywbeth am eich sefyllfa benodol sy’n golygu eich bod am wrthwynebu prosesu’r wybodaeth ar y sail hon;
 • Gwneud cais i gyfyngu ar brosesueich Gwybodaeth Bersonol. Mae hyn yn eich galluogi chi i ofyn i ni ymatal rhag prosesu Gwybodaeth Bersonol amdanoch (e.e. os ydych am i ni ganfod ei chywirdeb neu’r rheswm dros ei phrosesu;
 • Tynnu eich caniatâd i brosesu yn ôl. Lle’r ydym yn prosesu eich Gwybodaeth Bersonol ar sail eich caniatâd, mae gennych chi’r hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd. Os penderfynwch chi dynnu’ch caniatâd yn ôl, byddwn ni’n rhoi’r gorau i brosesu eich Gwybodaeth Bersonol at y diben hwnnw, oni bai bod yna sail gyfreithiol arall y gallwn ddibynnu arni – ac os felly, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi. Ni fydd y ffaith eich bod yn tynnu’ch caniatâd yn ôl yn effeithio ar ein prosesu hyd at y pwynt yna o gwbl;
 • Gwneud cais i drosglwyddoeich Gwybodaeth Bersonol i ddarparydd gwasanaeth arall (h.y. yr Hawl i Gludadwyedd) os ydyn ni’n dibynnu ar eich caniatâd i brosesu’r Wybodaeth Bersonol yna;
 • I beidio â bod yn destun penderfyniad sy’n seiliedig ar “brosesu awtomatig” yn unig. Nid ydym yn cyflawni unrhyw brosesu awtomatig ar hyn o bryd.

Ni fydd angen i chi dalu ffi i gyrchu eich Gwybodaeth Bersonol (nac i ymarfer unrhyw un o’r hawliau eraill). Fodd bynnag, gallwn godi ffi resymol arnoch os nad oes sail glir i’ch hawl i’w chyrchu neu os yw’n ormodol. Fel arall, gallwn wrthod cydymffurfio â’r cais o dan amgylchiadau o’r fath.

Mae hi’n bosibl y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych i’n helpu ni i gadarnhau pwy ydych chi ac i sicrhau eich hawl i gyrchu’r wybodaeth (neu i ymarfer unrhyw un o’ch hawliau eraill). Mesur diogelwch priodol arall yw hwn i sicrhau nad yw Gwybodaeth Bersonol yn cael ei datgelu i unrhyw berson nad oes ganddynt yr hawl i’w derbyn.

Mae gennych chi’r hawl hefyd i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef rheoleiddiwr diogelu data’r DU. Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef https://ico.org.uk/.

 • Diweddaru ein Hysbysiad Preifatrwydd

Byddwn ni’n diweddaru ein Hysbysiad Preifatrwydd wrth i’n prosesau a’n gweithdrefnau busnes, a/neu’r cyfreithiau Diogelu Data, newid. Bydd y fersiwn ddiweddaraf ar ein gwefan bob amser.

 • Hysbysiad Preifatrwydd y Cwsmer

Am fanylion ynghylch sut rydyn ni’n ymdrin â data personol cwsmeriaid Dŵr Cymru, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd i Gwsmeriaid. https://corporate.dwrcymru.com/en/legal-privacy/privacy-policy

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU