Nofio Dŵr

Agored

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Sesiynau Nofio Dŵr Agored


Rydyn ni’n cynnig hyb ar gyfer iechyd, lles a hamdden ac yn cydnabod manteision corfforol a meddyliol nofio dŵr agored.

Fel lleoliad, mae gennym achrediad SAFE Cymru.

Achrediad newydd sbon yw SAFE Cymru (Ardystiad Cyfleuster Dyfrol Diogel) â’r nod o gynorthwyo cyfleusterau awyr agored yng Nghymru. Nofio Cymru sydd wedi datblygu’r achrediad mewn partneriaeth agos â Triathlon Cymru ac fe’i cydnabyddir gan Lywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac AWWSG y safon ar gyfer cyfleusterau dyfrol diogel yng Nghymru. Mae SAFE Cymru yn ein cynorthwyo ni i hyrywyddo a datblygu nofio dŵr agored mewn ffordd ddiogel. Bydd safon rhyngwladol Nofio Cymru’n darparu adnoddau a safonau priodol sy’n angenrheidiol i sicrhau cyfranogaeth ddiogel yng Nghymru.

Sylwch mai dim ond yn ystod sesiynau dynodedig a gynorthwyir gan achubwyr bywyd y caniateir nofio dŵr agored yn Llyn Llandegfedd (gweler Diogelwch yn Gyntaf isod).

Efallai y bydd disgowntiau ar gyfer nofio dŵr agored ar gael i aelodau clybiau nofio lleol mewn rhai amgylchiadau. Cysylltwch â’ch clwb nofio lleol am fanylion.

Opsiynau


Digwyddiadau

Yn ogystal â sesiynau pwrpasol rheolaidd, byddwn ni’n cynnal digwyddiadau mewn partneriaeth â Nofio Cymru. Bydd ein partneriaeth yn sicrhau bod yr holl ddigwyddiadau’n cael eu rhedeg yn ôl y safonau cymeradwy. Rydyn ni’n gobeithio dod yn Ganolfan Ragoriaeth swyddogol ar gyfer Nofio Dŵr Agored hefyd. Mae manylion yr holl ddigwyddiadau a gadarnhawyd i’w gweld ar ein Tudalen Digwyddiadau.

• AM FANYLION •

Manylion Bwcio

Caiff y sesiynau eu teilwra ar gyfer clybiau, grwpiau ac unigolion sydd am roi cynnig ar y gweithgaredd hynod boblogaidd yma. Rydyn ni’n gweithio ar ambell i ddigwyddiad mewn partneriaeth â Nofio Cymru hefyd, felly cadwch lygad ar y lle mawr glas yma am fanylion! I holi a ydych chi’n gymwys, cysylltwch â llandegfedd@dwrcymru.com neu cliciwch ar y botwm isod.

• BWCIWCH NAWR •

Hanfodion Diogelwch


Hoffem eich atgoffa na chaniateir nofio heb awdurdod yn ein cronfeydd ac mae gwneud hynny’n eithriadol o beryglus. Mae ein sesiynau nofio dŵr agored wedi eu rheoleiddio o dan oruchwyliaeth ofalus ein tîm sydd wedi cael hyfforddiant trylwyr. Dim ond mewn rhannau dynodedig o’r gronfa y cynhelir y sesiynau er mwyn cadw draw wrth y peiriannau cudd yn y dŵr, a rhaid bwcio ymlaen llaw.

Ymhlth peryglon nofio heb awdurdod mewn cronfeydd mae

Peiriannau awtomatig o dan wyneb y dŵr sy’n gallu dechrau gweithredu heb rybudd clir

Mae hyd yn oed y nofwyr cryfaf yn gallu mynd i drafferthion mewn dŵr sy’n oer iawn ac yn ddwfn

Mae’r rhan fwyaf o gronfeydd mewn lleoliadau anghysbell, heb signal ffôn poced da, sy’n lleihau’n ddifridol y tebygolrwydd y daw rhywun i’ch achub

Uchafbwyntiau Eraill


Hwylfyrddio

Nid oes yna ddim sy’n fwy gwefreiddiol na sgimio dros wyneb y dŵr. Os ydych chi am roi cynnig ar weithgaredd sy’n gweithio pob rhan o’r corff, yna hwylfyrddio yw’r union beth i chi.

• AM FANYLION •

Caffi Glan y Llyn

Dyluniwyd ein Canolfan Ymwelwyr gan benseiri arobryn, ac mae’n cynnig caffi braf a balconi sy’n cynnig golygfeydd panoramig dros y llyn a’r gweithgareddau ar y dŵr. Heb os, dyma un o olygfeydd gorau Cymru i’w mwynhau dros baned.

• AM FANYLION •

Llogi Offer

Mae gennym amrywiaeth eang o offer o safon uchel i chi ei logi, o rhwyf-fyrddau i ganŵs, a chaiacs i un, dau neu dri pherson.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU