Launch Your Own Kit

Hunan-Lansio

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Hunan-Lansio ar Lyn Llandegfedd


Mae opsiynau hunan-lansio ar gael rhwng mis Mawrth a mis Hydref. I fwynhau’r llyn gyda’ch offer eich hun, mae’n rhaid archebu sesiwn.

Mae mynediad o’r traethau y tu allan i’r Ganolfan Gweithgareddau.

Caniateir i hwylfyrddwyr adael eu hoffer wrth ymyl y pentir a cherdded o amgylch y blaentraeth i’w dynnu i ffwrdd o’r pentir i gyrraedd y dŵr.

Telerau Hunan-lansio


Rydym yn eich croesawu i lansio’ch offer eich hun ar y llyn mewn amgylchedd rheoledig a diogel. Mae risg gynhenid i chwaraeon dŵr. Diogelwch holl ddefnyddwyr y dŵr fydd ein blaenoriaeth bob amser.

Gofynion Sylfaenol


Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus trydydd parti (ar gael drwy’r holl gyrff llywodraethu cenedlaethol e.e. Canoe Wales, Cymdeithas Hwylio Brenhinol).

Safon diogelwch ac ansawdd sylfaenol ar gyfer y bad. Mae penderfyniad Rheolwr Dyletswydd Llyn Llandegfedd yn derfynol.

Mae’n rhaid gwisgo cymorth arnofio sy’n ffitio’n gywir (EN 393) bob amser ar y dŵr. NI dderbynnir gwregysau arnofio. Ceir gwisgo fest gwrthdrawiad yn lle cymorth arnofio pan ddefnyddir harnais. Er y caniateir siacedi achub, byddem yn cynghori peidio â defnyddio rhai sy’n chwyddo’n awtomatig.

Oedran lleiaf ar y dŵr yw 5 mlwydd oed*.

Trwydded lansio ddilys ar gyfer eich sesiwn gyfan.

* Mae’n rhaid i bob plentyn rhwng 5 a 7 oed wisgo siaced achub (EN 393). Gellir llogi’r rhain o’r Ganolfan Weithgareddau.

Badau a Ganiateir


Caniateir y badau canlynol i’w hunan-lansio ar y llyn.

Canŵ

Mae’n rhaid i’r canŵ gynnwys dull arnofio digonol i allu arnofio uwchben y llinell gynwal pan fo’n llawn dŵr.

Dingi

Mae’n rhaid i un person ynddo fod â chymhwyster Cam 3 RYA neu Lefel 2 Sgiliau Sylfaenol.

Caiac Twll Eistedd Caeedig

O leiaf dau yn padlo gyda neu heb ddec chwistrellu ac mae’n rhaid iddo gynnwys dull arnofio digonol i allu parhau i arnofio pan fo’n llawn dŵr.

Caiac Eistedd Ar Ei Ben

Mae’n rhaid iddo gynnwys gallu arnofio mewnol.

Padl-fwrdd

Mae’n rhaid i’r padlwyr fod wedi’u cysylltu i’r bwrdd â thennyn.

Hwylfwrdd

Mae’n rhaid i’r hwylfyrddwr fod â chymhwyster Cam 3 / Dechrau Hwylfyrddio RYA

Asgell-fwrdd

Mae’n rhaid gallu hwylio yn erbyn y gwynt mewn amodau gwynt ysgafn

Arall

Caniateir hydroffoil a gellir ei gyfyngu i ardal ar yr adegau prysuraf.

Mae gwaharddiad llym ar offer chwyddadwy a theganau traeth. Os ydych o’r farn bod eich bad yn ddigon cadarn i gael ei eithrio o’r dosbarthiad hwn, cysylltwch â ni. Sylwch os na ellir padlo’r bad yn ddiogel i’r lan ar ôl cael twll ynddo, ni fydd yn cael ei ystyried yn ddiogel i’w ddefnyddio ar y safle.

Diogelwch


Mae’n rhaid archebu sesiynau hunan-lansio ymlaen llaw.

Mae’n rhaid i chi gofrestru cyn lansio’ch bad.

Bydd ‘cwch rheoli’ ar y dŵr yn ystod pob sesiwn.

Os oes angen cymorth arnoch, arhoswch gyda’ch bad a thynnwch sylw aelod o’r tîm diogelwch dŵr.

Os bydd tywydd difrifol neu ddigwyddiadau eraill, mae gennym yr hawl i godi Baner Goch ac atal pob gweithgaredd ar y dŵr.

Mae’r lansiad olaf un awr cyn diwedd y sesiwn (12pm a 4pm). Mae’r dŵr yn cau am 5pm dydd Sadwrn – Mawrth ac 8pm dydd Mercher – Gwener, oni nodir fel arall.

Uchafbwyntiau Eraill


Hwylfyrddio

Nid oes yna ddim sy’n fwy gwefreiddiol na sgimio dros wyneb y dŵr. Os ydych chi am roi cynnig ar weithgaredd sy’n gweithio pob rhan o’r corff, yna hwylfyrddio yw’r union beth i chi.

• AM FANYLION •

Hwylio

Mae hwylio’n gamp amrywiol dros ben, gyda gweithgareddau at ddant pawb. Dyluniwyd Cynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA i”ch helpu chi i fwynhau pa agwedd bynnag ar y gamp sy’n apelio atoch chi.

• AM FANYLION •

Llogi Offer

Mae gennym amrywiaeth eang o offer o safon uchel i chi ei logi, o rhwyf-fyrddau i ganŵs, a chaiacs i un, dau neu dri pherson.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU