Bwytewch, Yfwch a Mwynhewch

yr Olygfa

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Oherwydd ffan echdynnu ddiffygiol, ni all Caffi Canolfan Ymwelwyr Llandegfedd baratoi na gweini bwyd poeth ar hyn o bryd. Rydyn ni’n gweithio i drwsio’r ffan cyn gynted â phosibl, ond yn y cyfamser, dim ond rhai prydau oer sydd ar gael. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Caffi Glan y Llyn


Dyluniwyd ein Canolfan Ymwelwyr gan benseiri arobryn, ac mae’n cynnig caffi moethus a balconi sy’n cynnig golygfeydd panoramig dros y llyn a’r gweithgareddau ar y dŵr. Heb os, dyma un o’r golygfeydd gorau yng Nghymru i’w mwynhau dros baned.

Y peth cyntaf y sylwch chi yw’r golygfeydd trwy’r ffenestri sy’n ymestyn o’r llawr i’r nenfwd. Ond bydd arogl hyfryd ein danteithion blasus yn dilyn yn fuan wedyn. Mae ffenestri ar bob ochr i’r lle golau ac agored yma felly fe welwch chi’r olygfa fendigedig dim ots ble dewiswch chi eistedd.

Mae’r ffenestri’n gallu agor allan i’r balconi lle gallwch fwyta yn yr awyr agored wrth wylio’r chwaraeon dŵr ar y llyn islaw. Mae croeso i gŵn ar y balconi felly gallwch ddod â nhw i orffwys gyda chi ar ôl eich antur. Rydyn ni’n darparu powlenni a dŵr felly gallant fwynhau diod hefyd.

Oriau Agor


Rydyn ni ar agor trwy gydol y flwyddyn ac mae’r oriau agor yn dymhorol


Oriau agor yr Haf

Mawrth – Hydref: 9:30am – 5:00pm

Oriau Agor y Gaeaf

Tachwedd – Chwefror: 9:30am – 4:00pm

Dylid nodi y byddwn ar gau dros y Nadolig ar 25 a 26 Rhagfyr.

Bwyd a Diod Blasus


Dewiswch o blith ein prydau dyddiol neu codwch bicnic!

Bwyd a Diod

Mae ein bwydlen yn cynnwys prydau dyddiol wedi eu paratoi â chynnyrch tymhorl ynghyd ag ambell i ffefryn boblogaidd. Rydyn ni’n hoffi cadw ein cynnig yn ffres, felly cofiwch fwrw golwg ar y bwrdd am ein prydau dyddiol. Rydyn ni’n enwog am ein brecwast poeth sydd ar gael rhwng 9.00am a 11.00am. Mae ein bwydlen cinio ar gael rhwng 12.00pm a 3.00pm. Mae te prynhawn ar gael hefyd, ond rhaid bwcio ymlaen llaw. Mae bwyd gennym i’w gludo allan hefyd gan gynnwys brechdanau a rolion ffres, rholion selsig poeth, pasteiod, melysion, cacennau, bara brith, pice ar y maen a’n sgons cartref poblogaidd gyda hufen tolch a jam. Mae’n ddigon i dynnu dŵr i’ch dannedd on’d yw e?!

Cinio ar Lan y Llyn

Mae ein bwydlen cinio’n cael ei baratoi gan ddefnyddio cynnyrch tymhorol lleol lle bo modd, ac mae hi ar gael rhwng 12pm-3pm dydd Llun i ddydd Sul. Dewsiwch o fyrbrydiau ysgafn i lond eich bol o brydau cynnes blasus, a phopeth yn y canol. Mae’r ffefrynnau traddodiadol yn cynnwys pysgod a sglodion mewn cytew gyda phys stwnsh a lemwn. Cig oen halen a phapur wedi ei goginio’n araf bach gyda thatws newydd mâl, llysiau tymhorol a saws mwyar cochion, sy’n berffaith am ginio dydd Sul. Mae’r opsiynau figan yn cynnwys byrgyr betys, pupur coch a cwinoa, a roulade blodfresrych Morocco gyda siytni ffacbys. Mor flasus nad oes angen bod yn figan i fwynhau perffeithrwydd planhigion. Mae bwydlen i blant ar gael hefyd – holwch aelod o’r tîm am fanylion. Rydyn ni’n gwybod eich bod am gael cwmni eich ci wrth fwyta, felly ar ddiwrnod braf gallwch fwyta gyda nhw ar y balconi.

Te Prynhawn

Te i ddau â golygfa fendigedig? Mae Te Prynhawn ar gael, ond rhaid bwcio ymlaen llaw. Tretiwch eich hun â detholiad o frechdanau bychain gan gynnwys ciwymbr, wyau buarth, mayonnaise a berwr, samwn coch a chaws hufen, cyw iâr y coroni, a ham a mwystard grawn cyflawn. Ac i bwdin mae sgons â hufen tolch a jam, ac amrywiaeth o gacennau, bisgedi a bara brith. Ychwanegwch eich dewis o ddiod boeth, o de ffrwythau i goffi ffres. Mae gennyn opsiwn llysieuol a figan hefyd. Ond nid oes angen cyfyngu’r te i ddau, gwahoddwch eich ffrindiau i ymuno yn y wledd. Gallwch brynu tocyn rhodd Profiad Te Prynhawn i rywun annwyl hefyd.

Codi Picnic

Mae yna fannau bendigedig i gael picnic o amgylch y llyn a’r goedwig gyfagos. Mwynhewch eich picnic mewn steil ac osgowch yr holl drafferth o baratoi bwyd gartref trwy archebu un ymlaen llaw i’w godi o’n caffi. Mae’r rhain yn wych i grwpiau, partïon neu am ddiwrnod o ymlacio. Mae’r danteithion blasus yn cynnwys detholiad o gawsiau o Brydain, cigoedd oer, rholion selsig ffres, olifau, colslo cêl, siytni afalau, datys a thamarind, salad, a ciabatta olew olewydd ffres. Ac os nad yw hynny’n ddigon, mae’r pwdinau’n cynnwys sgons ffrwythau gyda hufen tolch a jam. Mae pcinics ar gael 7 diwrnod yr wythnos am £13.90 y person. Rhaid bwcio ar gyfer o leiaf 2 berson. Rhaid acrchebu picnics ymlaen llaw. Cymerir blaendal am y fasged a gaiff ei ad-dali wrth ei dychwelyd. Mae opsiynau llysieuol, figan a di-glwten ar gael. Os oes unrhyw anghenion arbennig gennych o ran diet neu alergeddau, cofiwch roi gwybod i ni ymlaen llaw.

Neges COVID-19

Byddwn ni’n diweddaru’r sefyllfa yn y dyfodol yn unol ag adolygiadau’r llywodraeth. Am ragor o fanylion am gyhoeddiad Coronafeirws diweddaraf Llywodraeth Cymru (COVID-19) ewch I https://llyw.cymru/coronafeirws

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus: gyda’n gilydd gallwn gadw’r gymuned leol a Chymru’n ddiogel.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU