Ffeindiwch eich de Cymru

Antur

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Hysbysiad

Bydd gwaith diogelwch coed yn dechrau dydd Gwener 15 Medi yng Nghoedwig Cwm Bwrwch, sy’n rhedeg ar hyd ymyl Heol Sluvad rhwng y gweithfeydd trin dŵr a’r argae. Bydd mesurau rheoli traffig yn gweithredu am chwech wythnos. Cymrwch ofal arbennig wrth deithio i Lyn Llandegfedd o gyfeiriad y Dafarn Newydd wrth i ni gyflawni’r gwaith hanfodol yma.

Ble mae Llyn Llandegfedd?


Ffeindiwch ni yn: Cronfa Ddŵr Llandegfedd, Coed y Paen, Pont-y-pŵl, Sir Fynwy.

Mae gennym Gaffi Coffi Cyflym sy’n croesawu cŵn ar y llawr isaf ynghyd â lifft hygyrch. Mae Caffi Glan y Llyn ar y llawr cyntaf gyda drysau sy’n agos allan i’r balconi. Mae digonedd o seddi, toiledau hygyrch a chyfleusterau newid cewynnau.

Cliciwch ar y botymau isod i gael rhagor o fanylion am amserau agor, cyfleusterau a sut i ffeindio’ch ffordd yma.

* Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer llywio â lloeren isod.

Oriau Agor


Rydyn ni ar agor trwy gydol y flwyddyn ac mae’r oriau agor yn dymhorol.

Oriau agor yr Haf

Mawrth – Hydref: 9:00am – 5:30pm

Oriau Agor y Gaeaf

Tachwedd – Chwefror: 9:00am – 4:00pm.

Dylid nodi y byddwn ar gau dros y Nadolig ar 25 a 26 Rhagfyr.

Ein Cyfleusterau


Y Ganolfan Weithgareddau

Yma gallwch bwcio gweithgareddau a llogi offer. Mae ein derbynfa ym mlaen yr adeilad. Y tu fewn, mae gennym ystafelloedd newid â chawodydd poeth a thoiledau. I fyny’r llofft mae ystafell gyfarfod ar gael i’w llogi i gynnal cyfarfodydd ac achlysuron. Mae ein Parc Dingis wrth ymyl y Canolfan Gweithgareddau lle gallwch brynu angorfa i storio’ch cwch trwy gydol y flwyddyn.

• AM FANYLION •

Gweithgareddau Tir Sych

Galwch heibio i’r Caffi Coffi Cyflym ar lawr isaf y Ganolfan Ymwelwyr i dalu am golff bach. Gallwch drefnu saethu clai â laseri, saethyddiaeth a thaflu bwyeill ar lein neu yn nerbynfa’r Canolfan Gweithgareddau.

• AM FANYLION •

Llwybrau Cerdded

Ewch i’n tudalennau cerdded am fanylion ein 4 llwybr cerdded wedi eu marcio.

• AM FANYLION •

Ble ydyn ni?


Rydyn ni cwta 20 milltir o Gaerdydd, prifddinas Cymru, a llai na deg milltir o ddinas Casnewydd. Pont-y-pŵl yw’r dref agosaf.

Os ydych chi’n dod o Loegr – newyddion da, nid oes angen talu tollau ar bontydd Hafren mwyach!

Gydag offer llywio â lloeren, defnyddiwch NP4 0SY.

Rydyn ni gwta 20 milltir o Gaerdydd, ac ychydig yn llai na 10 milltir o Gasnewydd. Pont-y-pŵl yw’r dref agosaf. Os ydych chi’n defnyddio system llywio â lloeren, defnyddiwch NP4 0TA ond ar ôl cyrraedd Heol Sluvad, anwybyddwch y cyfarwyddiadau i droi i’r dde i mewn i’r lôn gul; dilynwch y ffordd yn syth ymlaen am 3/4 milltir. Fyddwch chi’n gwybod yn iawn eich bod chi yma! Os ydych chi’n dod o Loegr – newydidon da, nid oes angen talu i groesi Afon Hafren mwyach.

Ar Heol Sluvad, gallai’r offer llywio ddweud wrthych am droi. Anwybyddwch hyn ac ewch yn syth yn eich blaen nes gweld y gronfa ddŵr, wedyn dilynwch y ffordd ar draws yr argae ac i faes parcio’r safle.

Parcio


Mae digonedd o le i barcio ar y safle. Gallwch gerdded i’r Ganolfan Ymwelwyr o’r prif faes parcio neu’r maes parcio uchaf ar hyd llwybr byr ond hwylus. Mae mannau parcio i bobl anabl ar gael y tu allan i’r Ganolfan Ymwelwyr.

Oriau agor: Mawrth – Hydref: 9:00am – 5:30pm. Tachwedd – Chwefror 9:00am – 4:00pm. Mae Maes Parcio’r Gogledd ar agor rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref 9am i 5pm (ar gau rhwng Tachwedd a diwedd Chwefror).

SIcrhewch eich bod chi’n symud eich cerbydau o’r maes parcio erbyn yr amserau a nodir am ein bod ni’n cloi’r gatiau dros nos.

Beth yw cost parcio yn Llandegfedd Lake?

Sut mae talu am barcio yn Llandegfedd Lake?

Nid oes ffôn symudol gen i / dydw i ddim yn defnyddio apiau. Sut gallaf i dalu?

Rwy’n ymweld â’r safle bob penwythnos – mae hynny’n gost ychwanegol sylweddol i mi.

Rwy’n cludo fy mhlant / ffrind / perthynas i’r safle ond ni fyddaf i’n aros – oes angen i mi dalu?

Mae’r gronfa ddŵr yn lle cyhoeddus – pam fod rhaid i ni dalu i barcio?

Why should I pay £3 for a whole day when I only use the car park for an hour to walk the dog?

Croeso i Gŵn


Rydyn ni’n croesawu cŵn yn y Coffi Caffi Cyflym ac ar falconi’r coffi ar y llawr cyntaf. Rydyn ni’n dwlu ar gŵn yma, ond cofiwch eu cadw ar dennyn er mwyn helpu i amddiffyn anifeiliaid y ffermydd cyfagos a’r adar sy’n nythu ar y ddaear. Cofiwch godi baw eich cŵn am ei fod yn cynnwys afiechydon sy’n gallu gwneud anifeiliaid a phobl yn sâl ac mae’n gallu llygru’r cyflenwad dŵr. Dylid nodi na chaniateir cŵn yn y dŵr nac ar unrhyw fad neu fwrdd ar y dŵr.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU