Ffeindiwch eich de Cymru

Antur

yn Llyn Llandegfedd

Gan Dŵr Cymru

Ble mae Llyn Llandegfedd?


Ffeindiwch ni yn: Cronfa Ddŵr Llandegfedd, Coed y Paen, Pont-y-pŵl, Sir Fynwy.

Mae gennym Gaffi Coffi Cyflym sy’n croesawu cŵn ar y llawr isaf ynghyd â lifft hygyrch. Mae Caffi Glan y Llyn ar y llawr cyntaf gyda drysau sy’n agos allan i’r balconi. Mae digonedd o seddi, toiledau hygyrch a chyfleusterau newid cewynnau.

Cliciwch ar y botymau isod i gael rhagor o fanylion am amserau agor, cyfleusterau a sut i ffeindio’ch ffordd yma.

* Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer llywio â lloeren isod.

Oriau Agor


Rydyn ni ar agor trwy gydol y flwyddyn ac mae’r oriau agor yn dymhorol.

Oriau agor yr Haf

Mawrth – Hydref: 9:00am – 5:00pm

Oriau Agor y Gaeaf

Tachwedd – Chwefror: 9:00am – 4:00pm.

Ein Cyfleusterau


Y Ganolfan Chwaraeon Dŵr

Yma gallwch bwcio gweithgareddau a llogi offer. Mae ein derbynfa ym mlaen yr adeilad. Y tu fewn, mae gennym ystafelloedd newid â chawodydd poeth a thoiledau. I fyny’r llofft mae ystafell gyfarfod ar gael i’w llogi i gynnal cyfarfodydd ac achlysuron. Oriau Agor: Mawrth – Hydref: 9:00am – 5:00pm. Tachwedd – Chwefror: ar gau. Mae ein Parc Dingis wrth ymyl y Ganolfan Chwaraeon Dŵr lle gallwch brynu angorfa i storio’ch cwch trwy gydol y flwyddyn.

• AM FANYLION •

Gweithgareddau Tir Sych

Galwch heibio i’r Caffi Coffi Cyflym ar lawr isaf y Ganolfan Ymwelwyr i dalu am golff bach. Gallwch drefnu saethu clai â laseri, saethyddiaeth a thaflu bwyeill ar lein neu yn nerbynfa’r Ganolfan Chwaraeon Dŵr.

• AM FANYLION •

Llwybrau Cerdded

Ewch i’n tudalennau cerdded am fanylion ein 4 llwybr cerdded wedi eu marcio.

• AM FANYLION •

Ble ydyn ni?


Rydyn ni cwta 20 milltir o Gaerdydd, prifddinas Cymru, a llai na deg milltir o ddinas Casnewydd. Pont-y-pŵl yw’r dref agosaf.

Os ydych chi’n dod o Loegr – newyddion da, nid oes angen talu tollau ar bontydd Hafren mwyach!

Gydag offer llywio â lloeren, defnyddiwch NP4 0SY.

Rydyn ni gwta 20 milltir o Gaerdydd, ac ychydig yn llai na 10 milltir o Gasnewydd. Pont-y-pŵl yw’r dref agosaf. Os ydych chi’n defnyddio system llywio â lloeren, defnyddiwch NP4 0TA ond ar ôl cyrraedd Heol Sluvad, anwybyddwch y cyfarwyddiadau i droi i’r dde i mewn i’r lôn gul; dilynwch y ffordd yn syth ymlaen am 3/4 milltir. Fyddwch chi’n gwybod yn iawn eich bod chi yma! Os ydych chi’n dod o Loegr – newydidon da, nid oes angen talu i groesi Afon Hafren mwyach.

Ar Heol Sluvad, gallai’r offer llywio ddweud wrthych am droi. Anwybyddwch hyn ac ewch yn syth yn eich blaen nes gweld y gronfa ddŵr, wedyn dilynwch y ffordd ar draws yr argae ac i faes parcio’r safle.

Parcio


Mae digonedd o le i barcio ar y safle. Gallwch gerdded i’r Ganolfan Ymwelwyr o’r prif faes parcio neu’r maes parcio uchaf ar hyd llwybr byr ond hwylus. Mae mannau parcio i bobl anabl ar gael y tu allan i’r Ganolfan Ymwelwyr.

Oriau agor: Mawrth – Hydref: 9:00am – 5:30pm. Tachwedd – Chwefror 9:00am – 4:00pm. Mae Maes Parcio’r Gogledd ar agor rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref 9am i 5pm (ar gau rhwng Tachwedd a diwedd Chwefror).

SIcrhewch eich bod chi’n symud eich cerbydau o’r maes parcio erbyn yr amserau a nodir am ein bod ni’n cloi’r gatiau dros nos.

Beth yw cost parcio yn Llandegfedd Lake?

Sut mae talu am barcio yn Llandegfedd Lake?

Nid oes ffôn symudol gen i / dydw i ddim yn defnyddio apiau. Sut gallaf i dalu?

Rwy’n ymweld â’r safle bob penwythnos – mae hynny’n gost ychwanegol sylweddol i mi.

Rwy’n cludo fy mhlant / ffrind / perthynas i’r safle ond ni fyddaf i’n aros – oes angen i mi dalu?

Mae’r gronfa ddŵr yn lle cyhoeddus – pam fod rhaid i ni dalu i barcio?

Pam ddylwn i dalu £3 am ddiwrnod cyfan er fy mod i ond yn defnyddio’r maes parcio am gwpwl o oriau wrth gwrdd â ffrindiau am ginio bob wythnos?

Croeso i Gŵn


Rydyn ni’n croesawu cŵn yn y Coffi Caffi Cyflym ac ar falconi’r coffi ar y llawr cyntaf. Rydyn ni’n dwlu ar gŵn yma, ond cofiwch eu cadw ar dennyn er mwyn helpu i amddiffyn anifeiliaid y ffermydd cyfagos a’r adar sy’n nythu ar y ddaear. Cofiwch godi baw eich cŵn am ei fod yn cynnwys afiechydon sy’n gallu gwneud anifeiliaid a phobl yn sâl ac mae’n gallu llygru’r cyflenwad dŵr. Dylid nodi na chaniateir cŵn yn y dŵr nac ar unrhyw fad neu fwrdd ar y dŵr.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU