Ffeindiwch eich

Antur

yn Llyn Llandegfedd, de Cymru

Mae mynediad i Lyn Llandegfedd am ddim

Gan Dŵr Cymru

Ble mae Llyn Llandegfedd?


Ffeindiwch ni yn: Cronfa Ddŵr Llandegfedd, Coed y Paen, Pont-y-pŵl, Sir Fynwy, NP4 0SY (defnyddiwch NP4 0TA ar offer llywio â lloeren)

Mae gennym Gaffi Coffi Cyflym sy’n croesawu cŵn ar y llawr isaf ynghyd â lifft hygyrch. Mae Caffi Glan y Llyn ar y llawr cyntaf gyda drysau sy’n agos allan i’r balconi. Mae digonedd o seddi, toiledau hygyrch a chyfleusterau newid cewynnau.

Cliciwch ar y botymau isod i gael rhagor o fanylion am amserau agor, cyfleusterau a sut i ffeindio’ch ffordd yma.

Oriau Agor


Rydyn ni ar agor trwy gydol y flwyddyn ac mae’r oriau agor yn dymhorol.

Mawrth – Hydref: 9:00am – 5:00pm

Tachwedd – Chwefror: 9:00am – 4:00pm.

Ein Cyfleusterau


Y Ganolfan Chwaraeon Dŵr

Yma gallwch bwcio gweithgareddau a llogi offer. Mae ein derbynfa ym mlaen yr adeilad. Y tu fewn, mae gennym ystafelloedd newid â chawodydd poeth a thoiledau. I fyny’r llofft mae ystafell gyfarfod ar gael i’w llogi i gynnal cyfarfodydd ac achlysuron. Oriau Agor: Mawrth – Hydref: 9:00am – 5:00pm. Tachwedd – Chwefror: ar gau. Mae ein Parc Dingis wrth ymyl y Ganolfan Chwaraeon Dŵr lle gallwch brynu angorfa i storio’ch cwch trwy gydol y flwyddyn.

• AM FANYLION •

Gweithgareddau Tir Sych

Galwch heibio i’r Caffi Coffi Cyflym ar lawr isaf y Ganolfan Ymwelwyr i dalu am golff bach. Gallwch drefnu saethu clai â laseri, saethyddiaeth a thaflu bwyeill ar-lein neu yn nerbynfa’r Ganolfan Chwaraeon Dŵr.

• AM FANYLION •

Llwybrau Cerdded

Ewch i’n tudalennau cerdded am fanylion ein 4 llwybr cerdded sydd wedi eu marcio.

• AM FANYLION •

Croeso i Gŵn

Rydyn ni’n croesawu cŵn yn y Coffi Caffi Cyflym ac ar falconi’r coffi ar y llawr cyntaf. Rydyn ni’n dwlu ar gŵn yma, ond cofiwch eu cadw ar dennyn er mwyn helpu i amddiffyn anifeiliaid y ffermydd cyfagos a’r adar sy’n nythu ar y ddaear. Cofiwch godi baw eich cŵn am ei fod yn cynnwys afiechydon sy’n gallu gwneud anifeiliaid a phobl yn sâl ac mae’n gallu llygru’r cyflenwad dŵr.

• AM FANYLION •

Ble ydyn ni?


Os ydych chi’n defnyddio system llywio â lloeren, defnyddiwch NP4 0TA ond ar ôl cyrraedd Heol Sluvad, anwybyddwch y cyfarwyddiadau i droi i’r dde i mewn i’r lôn gul; dilynwch y ffordd yn syth ymlaen am 3/4 milltir.

Mewn Car

Gydag offer llywio â lloeren, defnyddiwch NP4 0SY. Dylid nodi taw’r ffordd orau o gyrraedd y llyn yw trwy bentref New Inn ac ar hyd Heol Sluvad. Os ydych chi’n teithio o’r de, peidiwch â gadael yr A4042 wrth Gylchfan Croesyceiliog (Yr Amlosgfa), yn hytrach parhewch i Gylchfan Craig-y-Felin (New Inn), trowch i’r dde i Heol Casnewydd a dilynwch yr arwyddion i Heol Sluvad. Sicrhewch eich bod chi’n parhau dros y bryn a heibio i’r gweithfeydd trin dŵr ac fe welwch chi ein safle prydferth o’ch blaen. Ar Heol Sluvad, gallai’r offer llywio ddweud wrthych am droi. Anwybyddwch hyn ac ewch yn syth yn eich blaen nes gweld y gronfa ddŵr, wedyn dilynwch y ffordd ar draws yr argae ac i faes parcio’r safle.

Parcio

Mae digonedd o le i barcio ar y safle. Gallwch gerdded i’r Ganolfan Ymwelwyr o’r prif faes parcio neu’r maes parcio uchaf ar hyd llwybr byr ond hwylus. Mae mannau parcio i bobl anabl ar gael y tu allan i’r Ganolfan Ymwelwyr. Oriau agor: Mawrth – Hydref: 9:00am – 5:30pm. Tachwedd – Chwefror 9:00am – 4:00pm. Sicrhewch eich bod chi’n symud eich cerbydau o’r maes parcio erbyn yr amserau a nodir am ein bod ni’n cloi’r gatiau dros nos. Mae Maes Parcio’r Gogledd ar agor rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref 9am i 5pm (ar gau rhwng Tachwedd a diwedd Chwefror).

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU